บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทได้มีเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ในความครอบครองของบริษัทก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ

เพื่อแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทขอให้ท่านโปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ดาวน์โหลด เอกสาร

แบบแสดงความยินยอม

ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อแสดงความยินยอม

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำแถลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกฎหมายมีผลบังคับ ในกรณีที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในความครอบครองของบริษัท ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทสามารถเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามวัตถุประสงค์เดิมของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อบริษัท หรืออีเมล อย่างไรก็ดี การที่ท่านเลือกที่จะถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณีอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับท่าน หรือต่อการให้บริการของเราต่อท่าน หรือต่อการตอบสนองต่อข้อร้องขออื่น ๆ ของท่านได้ เช่น บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้

DPO

(Data Protection Officer)

DPO (Data Protection Officer)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถช่วยเหลือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลโดยสามารถติดต่อที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทฯ
นางสาวรฐา โตรัตนคุนต์

ติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 121/88-89 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-202-9200
เว็บไซต์ www.thaihealth.co.th/contact-us/
อีเมล [email protected]