ประกาศ
สำหรับสำเนาหลักฐานการมีประกันภัย (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด) และกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทย โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ซึ่งผู้ประสงค์ที่จะขอรับการตรวจลงตราสามารถศึกษาและซื้อกรมกธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยความคุ้มครองข้างต้นจะมีกำหนดระยะเวลาใช้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

และจะเริ่มใช้เอกสารความคุ้มครองครอบคลุมประกันสุขภาพ 3 ล้านบาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 (สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น)

สำหรับลูกค้าต่ออายุประกันจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลยังคงเดิมไปจนถึง 1 กันยายน 2565

ความคุ้มครองโรงพยาบาลชั้นนำและบัตรไทยประกันสุขภาพ
ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรไทยประกันสุขภาพ เป็นที่ยอมรับ กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกท่าน

 
 
 
 

ใบรับรอง Certificate
ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเพื่อออกเอกสาร Certificate การรับประกันภัยสำหรับชาวต่างขาติที่ขอ O-A Visa, 1 year

 

ครอบคลุมทั่วโลก
เจ็บป่วยไม่สบายแม้อยู่ต่างประเทศ ยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หายห่วงเรื่องค่ารักษา พร้อมยังมีบริการขนย้ายผู้ป่วยจาก Allianz Global Assistance** เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายขึ้นกับการพิจารณาของ Allianz Global Assistance

ตารางผลประโยชน์EX 3MEX 5MEX 10M
ผลประโยชน์สูงสุด3,450,0005,600,00010,900,000
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์
หมวดความคุ้มครองบาทบาทบาท
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน1,950,000
2,600,0003,900,000
หมวดที่ 1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 60 วัน15,00020,00030,000
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่าของผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน30,00040,00060,000
หมวดที่ 2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 150,000200,000300,000
หมวดที่ 3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 60 วัน3,7505,0007,500
หมวดที่ 4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง225,000300,000450,000
หมวดย่อยที่ 4.5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 2 เท่า ของผลประโยชน์หมวดที่ 4.450,000600,000900,000
หมวดที่ 5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่งรวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2
หมวดที่ 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (รวมอยู่ในหมวดที่ 2)30,00040,00060,000
หมวดที่ 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่งรวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2
หมวดที่ 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยรวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2
หมวดที่ 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยรวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2
หมวดที่ 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยรวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2
หมวดที่ 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมอยู่ในหมวดที่ 2)15,00020,00030,000
หมวดที่ 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็กรวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ปี1,500,0003,000,0007,000,000
จ่ายร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง เฉพาะส่วนที่เกินความรับผิดส่วนแรก
- ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง150,000200,000300,000
- ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน เริ่มจากวันที่ 61)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 2)
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง200,000200,000200,000
(คุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 100)
(คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 100)
ผลประโยชน์ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินทั่วโลก (ให้บริการโดย Mondial Assistant)
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินUSD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือเพื่อกลับบ้าน
- บริการเคลื่อนย้ายศพ
Age (Years)Excellency 3MExcellency 5MExcellency 10M
15 Days - 5 Years176,248215,552287,198
6 - 1078,94696,414128,257
11 - 2049,75660,67380,575
21 - 3540,02648,75964,681
36 - 4045,86355,90774,217
41 - 4549,75660,67380,575
46 - 5059,48672,58796,469
51 - 5569,21684,501112,363
56 - 6078,94696,414128,257
61 - 6598,574120,410160,213
66 - 70 137,832168,401224,125
*71 - 75 (Renew only)196,886240,555320,163
*76 - 85 (Renew only)294,188359,694479,104