แผนประกันมะเร็ง เจอ จ่าย จบ

ความคุ้มครองง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

คุ้มครองโรคมะเร็ง เจอ จ่าย จบ

200,000 บาท

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 40,000 บาท

เบี้ยประกันเริ่มต้น อายุ 36-40 ปี เพียง 1,499 บาท

คุ้มครองโรคมะเร็ง เจอ จ่าย จบ

400,000 บาท

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 80,000 บาท

เบี้ยประกันเริ่มต้น อายุ 36-40 ปี เพียง 2,999 บาท

คุ้มครองโรคมะเร็ง เจอ จ่าย จบ

600,000 บาท

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 120,000 บาท

เบี้ยประกันเริ่มต้น อายุ 36-40 ปี เพียง 4,499 บาท

ประกันภัยประสุขภาพมะเร็ง เคลมได้ทุกระยะ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย แผนประกันภัยมะเร็งนี้เป็นแบบ เจอ จ่าย จบ ตามทุนของประกันทันทีเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งทุกระยะ หมดห่วงทันทีได้รับเงินก้อนเร็ว ก็รักษาได้เร็ว ไม่ต้องเป็นหนักระยะสุดท้ายถึงได้เงินครบจำนวน เพียงแค่ระยะแรกก็สามารถที่จะเคลมภายใต้กรมธรรม์นี้ได้ทันทีทั้งก้อน

ตารางผลประโยชน์

ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง
CS1000CS2000CS4000CS6000
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง100,000200,000400,000600,000
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง20,00040,00080,000120,000

เบี้ยประกันภัยต่อคน – วิธีนับอายุ ให้นับจนครบรอบวันเกิด นับเป็น 1 ปี หากยังไม่ครบรอบวันเกิด ยังไม่ถือว่าครบ 1 ปี

ทุนประกันCS1000CS2000CS4000CS6000
อายุ - เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท )
1-354999991,9992,999
36-407491,4992,9994,499
41-459991,9993,9995,999
46-501,2492,4994,9997,499
51-551,4992,9995,9998,999

หรือท่านสามารถกรอกใบสมัครตามแนบได้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนส่งมาได้ที่ [email protected] เมื่อทางเราได้รับใบสมัครของท่านแล้วจะติดต่อกลับภายในวันทำการถัดไป 

หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยมาตราฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุสำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 1 จนถึง 55 ปี ต่ออายุได้จนถึงอายุ 70 ปี
 •  เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้ม ครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง )
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • โรคมะเร็งที่เป็นผลมาจากโรคเอดส์ (AIDS หรือไวรัล HIV)
 • โรคมะเร็งผิวหนัง (ยกเว้นมะเร็งไฝดําหรือเมลาโนมา)
 • โรคมะเร็งที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนการทําประกันภัย
 • โรคมะเร็งที่เกิดจากการแผ่รังสี การเผาไหม้ หรือการะเบิดของกัมมันตภาพรังสี เชื้อเพลิง นิวเคลียร์
 • ข้อยกเว้นอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบ
 • ช่องทางออนไลน์ : กรอกใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง พร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคําขอและลงนามรับรอง
 • แนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์แนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรพร้อมสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกัน โดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได
 • บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับต่อ อายผู้เอาประกันภัยแตละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางของบริษัท

**ผู้มุ่งหวังควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง