คณะกรรมการบริษัท

วานิช

นายวานิช ไชยวรรณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คุณเมทินี

นางเมทินี ชโลธร

ประธานคณะกรรมการ

วรางค์

นางวรางค์ ไชยวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร

suwat

นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต

กรรมการผู้จัดการ

วิญญู

นายวิญญู ไชยวรรณ

กรรมการ

สวัสดิ์

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์

กรรมการ

วัลลิยา

นางสาววัลลิยา
เครือตราชู

กรรมการ

เกรียงศักดิ์

นายเกรียงศักดิ์
สุไพบูลย์พิพัฒน์

กรรมการอิสระ

อบรม

นายอบรม เชาวน์เลิศ

กรรมการอิสระ

มาโนชญ์

นายมาโนชญ์
จันสุทธิรางกูร

กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร

นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต
นายภควัต คชาวงษ์
นางกรกนก วงศ์พานิช
นายมาโนช กิจสวัสดิ์
นายธีรพงษ์ อิศรภักดี
นางสาวรฐา โตรัตนคุนต์
นางสาวจันทนา ศรีนุ่ม
นายณัช ไชยวรรณ
นายวิชัย อารัณย์รักษ์
นางอรนุช เนียมสุวรรณ
นางจรีรัตน์ วิโนทกะ
นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท์
นางจารุณี แดนไทรกุล
นางสาวธนพร ด้วงพูล
นายธวัช มีพร้อม