คณะกรรมการบริษัท

วานิช

นายวานิช ไชยวรรณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อภิรักษ์

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

ประธานกรรมการ

วรางค์

นางวรางค์ ไชยวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร

suwat

นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต

กรรมการผู้จัดการ

วิญญู

นายวิญญู ไชยวรรณ

กรรมการ

สวัสดิ์

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์

กรรมการ

วัลลิยา

นางวัลลิยา
ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

เกรียงศักดิ์

นายเกรียงศักดิ์
สุไพบูลย์พิพัฒน์

กรรมการอิสระ

อบรม

นายอบรม เชาวน์เลิศ

กรรมการอิสระ

มาโนชญ์

นายมาโนชญ์
จันสุทธิรางกูร

กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร

นางวรางค์ ไชยวรรณ
 • ประธานกรรมการบริหาร
นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต
 • กรรมการผู้จัดการ
 • รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • รักษาการผู้จัดการฝ่ายการรับประกัน
 • รักษาการผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน
 • รักษาการผู้จัดการสายงาน สายงานสินไหมทดแทน
 • รักษาการผู้จัดการสายงาน สายงานการตลาดประกันรายบุคคลภูมิภาค
 • รักษาการผู้จัดการส่วน ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
นางกรกนก วงศ์พานิช
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 • ผู้จัดการส่วน ส่วนการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้จัดการส่วน ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • รักษาการผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
นายมาโนช กิจสวัสดิ์
 • ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันกลุ่ม
นายธีรพงษ์ อิศรภักดี
 • ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ
นางรุ่งนภา รอดชีวัน
 • ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานการจัดการกรมธรรม์
นางสาวรฐา โตรัตนคุนต์
 • ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานบุคคลและธุรการ
 • ผู้จัดการส่วน ส่วนตรวจสอบภายใน
นางสาวจันทนา ศรีนุ่ม
 • ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานบัญชี
นายณัช ไชยวรรณ
 • ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
นายวิชัย อารัณย์รักษ์
 • ผู้จัดการส่วนอาวุโส สายงานประกันการเดินทาง
นางอรนุช เนียมสุวรรณ
 • ผู้จัดการส่วนอาวุโส สายงานการรับประกัน
นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท์
 • ผู้จัดการส่วนอาวุโส สายงานการเงิน