คณะกรรมการบริษัท

วานิช

นายวานิช ไชยวรรณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อภิรักษ์

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

ประธานกรรมการ

วรางค์

นางวรางค์ ไชยวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร

suwat

นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต

กรรมการผู้จัดการ

วิญญู

นายวิญญู ไชยวรรณ

กรรมการ

สวัสดิ์

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์

กรรมการ

วัลลิยา

นางวัลลิยา
ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

เกรียงศักดิ์

นายเกรียงศักดิ์
สุไพบูลย์พิพัฒน์

กรรมการอิสระ

อบรม

นายอบรม เชาวน์เลิศ

กรรมการอิสระ

มาโนชญ์

นายมาโนชญ์
จันสุทธิรางกูร

กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร

นางวรางค์ ไชยวรรณ
นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต
นางกรกนก วงศ์พานิช
นายมาโนช กิจสวัสดิ์
นายธีรพงษ์ อิศรภักดี
นางรุ่งนภา รอดชีวัน
นางสาวรฐา โตรัตนคุนต์
นางสาวจันทนา ศรีนุ่ม
นายณัช ไชยวรรณ
นายวิชัย อารัณย์รักษ์
นางอรนุช เนียมสุวรรณ
นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท์