แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Accident Safety เป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่สูง เหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัว ติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล

ข้อตกลงคุ้มครอง
แผนคุ้มครองAS 3AS 5AS 10
การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง90,000150,000300,000
ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)1,5002,5005,000
ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดต่อวัน)3,0005,00010,000
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาและการรับฟัง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป*300,000500,0001,000,000
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
กรณีเสียชึวิตจากการบาดเจ็บและการป่วย (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาการทำประกันภัย)15,00025,00050,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมค่าอากร (บาท)
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมค่าอากร (บาท)
ช่วงอายุ (ปี)AS 3AS 5AS 10
15 วัน - 65 ปี3,0005,00010,000

*ขยายการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 • ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร
 • ดาวน์โหลดเงื่อนไขการทำประกัน
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยมาตราฐานสำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 15 วัน จนถึง 65 ปี ต่ออายุได้จนถึงอายุ 70 ปี
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้าสูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
ข้อตกลงความคุ้มครอง
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ให้ความคุ้มครองจ่ายค่าทดแทนกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงหรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) และคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง
 • ความคุ้มครองจะเริ่มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ดังที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยในปีแรกจะถึงกำหนดชำระทันที เพื่อเริ่มต้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
 • ความคุ้มครองมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือหรือความเสียหายใดๆอันเกิดจาก

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” หมายถึง กรณีที่มีการตรวจเลือดให้ ถือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • การแท้งลูก
 • อาหารเป็นพิษ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้มีการทะเลาะวิวาท
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล พร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง**
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

** ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ บริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญ ประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
**ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล