ประกาศ การให้บริการในสถานการณ์ โรค COVID-19

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ซึ่งอาจสร้างความกังวลต่อผู้เอาประกันภัยถึงขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ของบริษัทฯ