ผู้เอาประกันภัยเดิมทุกคน ได้รับความคุ้มครองดังเดิม ซึ่งนั่นรวมถึง COVID-19