Logo thumbnail

แจ้งการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของบริษัท

โลโก้

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงการ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อให้เป็น
สัญลักษณ์สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของการเป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำ ที่มี ฐานะทางการเงินมั่นคง มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ มีพนักงานที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความซื่อสัตย์โปร่งใส และเป็นธรรม