Accident Safety

ประกันอุบัติเหตุ ที่ให้ค่ารักษาพยาบาลสูง

แผนประกันอุบัติเหตุ

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Accident Safety เป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่สูง เหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัว ติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล

AS3

การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง90,000
ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)1,500
ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดต่อวัน)3,000
กรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป*300,000
ค่าปลงศพ15,000

3,000 บาท

AS10

การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง300,000
ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)5,000
ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดต่อวัน)10,000
กรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป*1,000,000
ค่าปลงศพ50,000

10,000 บาท

ทำไมถึงควรเลือกประกันอุบัติเหตุที่มีค่ารักษาพยาบาลสูง

โดยทั่วไปแล้ว การประกันอุบัติเหตุมักจะเน้นที่ทุนประกันภัยกรณีเสียชีวิตเป็นหลัก และมีค่ารักษาพยาบาลเพียงเล็กน้อย แต่เราไทยประกันสุขภาพ เน้นเรื่องการรักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกิดบ่อยกว่าการเสียชีวิต