กรมธรรม์และความคุ้มครอง

สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 70 ปีบริบูรณ์ต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก หากท่านไม่มีการเคลมจะได้รับส่วนลด 10% จากเบี้ยขั้นพื้นฐานของปีนั้นๆ

(1) คือระยะที่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรกตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) มีโรค 8 โรคดังต่อไปนี้จะมีระยะเวลารอคอย 120 วัน

  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อหรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

กรมธรรม์ประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

ลูกค้าไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้สมัครต้องแถลงสุขภาพตามความจริงลงในใบคำขอเอาประกัน

การปรับเบี้ยประกันภัย
1.ปรับเบี้ยตามช่วงอายุ ตามตารางเบี้ยประภันภัย
2.ปรับเบี้ยตามอัตราการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตลอดระยะเวลาที่ทำประกัน
  2.1 ปรับเบี้ย 50% ของเบี้ยประกันตามตารางเบี้ยประกัน เมื่อลูกค้าเรียกร้องสินไหมมากกว่า 5 เท่าถึง 10 เท่าของเบี้ยประกันภัย
  2.2 ปรับเบี้ย 25% ของเบี้ยประกันตามตารางเบี้ยประกัน เมื่อลูกค้าเรียกร้องสินไหมมากกว่า 2 เท่าถึง 5 เท่าของเบี้ยประกันภัย
หมายเหตุ ปรับเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 50% โดยคำนวนจากค่าสินไหมทดแทนที่เบิก หารด้วยเบี้ยประกันรวมตั้งแต่ปีแรกที่ทำประกัน
3.หากลูกค้าไม่เบิกค่ารักษาพยาบาลตลอดปี เมื่อต่อสัญญาปีถัดไปจะได้ส่วนลด เบี้ยประกัน 10%

ลูกค้ายังสามารถแจ้งต่ออายุพร้อมกับชำระเบี้ยประกัน ภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดกรมธรรม์

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

สามารถชำระล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

การเรียกร้องสินไหม

สำหรับผู้เอาประกันภัยกับบริษัทฯท่านจะได้รับบัตรประกันสุขภาพและสามารถใช้แทนการชำระเงินได้ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ แต่หากไม่ใช่โรงพยาบาลในเครือข่าย จำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกลับมาเคลมสินไหมกับทางบริษัท

ทั้งนี้หากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้นสูงกว่าความคุ้มครองที่กำหนดท่านจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมของส่วนที่เกินมาจากความคุ้มครองข้างต้น

ท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลที่ท่านไปใช้บริการหรือสังเกตที่ป้ายของ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ที่ติดอยู่ภายในสถานพยาบาลหรือโทรมาสอบถามส่วนสินไหม ได้ที่โทรศัพท์ 0-2202-9200 ต่อ 51, 52, 61, 62, 63, 64 และ 65

ท่านต้องนำบัตรประกันสุขภาพของบริษัทไปแสดงกับสถานพยาบาลในเครือข่ายทุกครั้ง โดยยื่นคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลว่า ท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บัตรประกันสุขภาพของบริษัทในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งทางสถานพยาบาลเครือข่าย จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงกับบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆให้กับสถานพยาบาล ยกเว้นในกรณีมีส่วนเกินสิทธิ์ หากค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

ได้ การที่ท่านเข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลนอกเครือข่าย ท่านจะต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทตามสิทธิความคุ้มครองของท่าน เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
1.แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมเพื่อขอใช้สิทธิตามความคุ้มครอง
2.ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ซึ่งระบุการวินิจฉัยโรค และวิธีการรักษาพยาบาล (Attending Physician’s Report)
3.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ซึ่งระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
4.สำเนาบัตรประกันสุขภาพ หรือสำเนาบัตรประชาชน
5.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนข้างต้นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ส่วนสินไหมทดแทน บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
121/88-89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Care Line : 084-525-1119 / อีเมล์ [email protected]

ได้ ในกรณีที่ท่านมีประกันสุขภาพกับบริษัทประกันอื่นด้วย ท่านสามารถเลือกใช้ประกันสุขภาพของแต่ละบริษัทที่ท่านมีสิทธิ์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่สูงขึ้นตามผลประโยชน์ของแต่ละบริษัท แต่จะต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีประกันสังคม ให้ยื่นบัตรประกันสุขภาพของบริษัท พร้อมกับบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาลของประกันสังคม ต่อเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล ที่ท่านมีสิทธิ์ตามประกันสังคม โดยแจ้งความจำนงขอให้สิทธิ์ประกันสังคมก่อน โดยท่านสามารถขอย้ายไปใช้บริการในห้องผู้ป่วยในที่ราคาสูงขึ้นจากสิทธิ์ตามประกันสังคม โดยบริษัทจะเป็นผู้จ่ายค่าห้องผู้ป่วยที่สูงขึ้น ตามความคุ้มครองที่ท่านมีกับบริษัท ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบ

การสมัครตัวแทนหรือนายหน้า

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นตัวแทนประกันกับบริษัทไทยประกันสุขภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-202-9200 อีเมล [email protected]

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นตัวแทนประกันกับบริษัทไทยประกันสุขภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-202-9200 อีเมล [email protected]

ความน่าเชื่อถือของบริษัท

เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีระบบรายงาน ประวัติการเรียกร้องสินไหมและระบบการจ่ายสินไหมที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

มีสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการชำระเบี้ย

1.เช็ค A/C Payee สั่งจ่าย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)/ A/C Payee Cheque Payable to Thai Health Insurance Public Company Limited.
2.โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)(กรุณาส่งโทรสารสำเนาใบโอนเงินมาที่ส่วนการเงิน ที่หมายเลขโทรสาร 02-642-3130-1)
3.บัตรเครดิต/Credit Card

คำถามทั่วไป

สอบถามเรื่องประกัน โทร.02-202-9200 หรือเบอร์ 084-525-1110 อีเมล [email protected] ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือกรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์เพื่อสมัครออนไลน์

ไม่ต้องจำเป็นต้องตรวจสุขภาพแต่ผู้สมัครต้องแถลงสุขภาพตามความจริงลงในใบคำขอเอาประกัน

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกที่นี่

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ให้ท่านทำจดหมายแจ้งบัตรประกันสุขภาพสูญหายมายังบริษัท พร้อมส่งหลักฐานอ้างอิง โดยแนบสำเนาใบแจ้งความมาเพื่อประกอบการพิจารณาออกบัตรให้ใหม่