ประกันภัยประสุขภาพมะเร็ง เคลมได้ทุกระยะ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย แผนประกันภัยมะเร็งนี้เป็นแบบ เจอ จ่าย จบ ตามทุนของประกันทันทีเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งทุกระยะ หมดห่วงทันทีได้รับเงินก้อนเร็ว ก็รักษาได้เร็ว ไม่ต้องเป็นหนักระยะสุดท้ายถึงได้เงินครบจำนวน เพียงแค่ระยะแรกก็สามารถที่จะเคลมภายใต้กรมธรรม์นี้ได้ทันทีทั้งก้อน

ความคุ้มครอง
Coverage PlanCS1000CS2000CS4000CS6000
Cover all types of cancers, at any stage exclude skin cancer100,000200,000400,000600,000
Personal Accident Coverage (PA 2)
Accident Death, Dismemberment, or Total Permanent Disability 20,00040,00080,000120,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน

สำหรับเบี้ยประกันภัยการเดินทางนั้น แบ่งตามระยะเวลาการเดินทางของท่าน สูงสุดได้ไม่เกิน 180 วัน

Premium Schedule CS1000CS2000CS4000CS6000
Age (Years)
1-354999991,9992,999
36-407491,4992,9994,499
41-459991,9993,9995,499
46-501,2492,4994,9997,499
51-551,4992,4995,9998,499
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยมาตราฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุสำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 1 จนถึง 55 ปี ต่ออายุได้จนถึงอายุ 70 ปี
 •  เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้ม ครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง )
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบัง คับเป็นครั้งแรก
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • โรคมะเร็งที่เป็นผลมาจากโรคเอดส์ (AIDS หรือไวรัล HIV)
 • โรคมะเร็งผิวหนัง (ยกเว้นมะเร็งไฝดําหรือเมลาโนมา)
 • โรคมะเร็งที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนการทําประกันภัย
 • โรคมะเร็งที่เกิดจากการแผ่รังสี การเผาไหม้ หรือการะเบิดของกัมมันตภาพรังสี เชื้อเพลิง นิวเคลียร์
การขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบ
 • ช่องทางออนไลน์ : กรอกใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง พร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคําขอและลงนามรับรอง
 • แนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์แนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรพร้อมสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกัน โดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได
 • บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับต่อ อายผู้เอาประกันภัยแตละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางของบริษัท