ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน

กรณีที่ท่านเลือกรับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลนอกเครือข่าย ในหลายกรณีอาจมีเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลในเครือข่ายได้ เช่น

• สถานพยาบาลที่ท่านสะดวกใช้บริการมิได้เป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย
• ท่านเลือกที่จะเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐบาลที่มิได้เป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย
• ขณะที่ท่านเดินทางหรือพำนักอยู่ต่างประเทศ
• เหตุผลและความจำเป็นอื่นๆ

การที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกเครือข่าย ด้วยเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆ ก็ตาม ท่านยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่ท่านจะต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัท ตามสิทธิความคุ้มครองของท่าน

1.แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม เพื่อขอใช้สิทธิตามความคุ้มครอง
– แบบฟอร์มผู้ป่วยนอก
– แบบฟอร์มผู้ป่วยใน
2.ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ซึ่งระบุการวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษาพยาบาล
3.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ซึ่งระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล

ท่านสามารถ ส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนข้างต้นด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ส่วนสินไหมทดแทน บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ท่านควรส่งเอกสารดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากออกจากสถานพยาบาล แต่ถ้ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านก็สามารถส่งหลังจากระยะเวลาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการเรียกร้องสินไหมจะไม่สามารถกระทำได้หลังจาก 2 ปี หลังวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาพยาบาล

บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัท ได้รับเอกสารการเรียกร้องสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่บริษัทไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 90 วันนับจากวันที่บริษัท ได้รับเอกสารการเรียกร้องสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์

ท่านสามารถเลือกรับค่าสินไหมทดแทนโดยขอรับเป็นเช็คขีดคร่อมลงชื่อท่าน หรือขอให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ โดยในกรณีที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านมาให้บริษัททราบด้วย

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02642 3100 ต่อ 600, 610, 620 และ 630 CARELINE (Claim Hot Line) 08-4525-1119 หรือส่งอีเมล์มาที่ care@thaihealth.co.th และ claim@thaihealth.co.th