กรณีที่ท่านเลือกรับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลนอกเครือข่าย ในหลายกรณีอาจมีเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลในเครือข่ายได้ เช่น

 • สถานพยาบาลที่ท่านสะดวกใช้บริการมิได้เป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย
 • ท่านเลือกที่จะเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐบาลที่มิได้เป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย
 • ขณะที่ท่านเดินทางหรือพำนักอยู่ต่างประเทศ
 • เหตุผลและความจำเป็นอื่นๆ

การที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกเครือข่าย ด้วยเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆ ก็ตาม ท่านยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่ท่านจะต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัท ตามสิทธิความคุ้มครองของท่าน

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม เพื่อขอใช้สิทธิตามความคุ้มครอง
 • แบบฟอร์มผู้ป่วยนอก Download (เอกสารแนบ1)
 • แบบฟอร์มผู้ป่วยใน Download (เอกสารแนบ2)
 1. ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ ซึ่งระบุการวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษาพยาบาล
 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ซึ่งระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 4. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

พิจารณาและจ่ายสินไหมภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆเพิ่มเติม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 90 นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

กรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม เพื่อขอใช้สิทธิตามความคุ้มครอง
 • แบบฟอร์มผู้ป่วยนอก Download (เอกสารแนบ1)
 • แบบฟอร์มผู้ป่วยใน Download (เอกสารแนบ2)
 1. ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ ซึ่งระบุการวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษาพยาบาล
 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ซึ่งระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาตารางกรมธรรม์
 6. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 7. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

 

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

 1. สำเนาใบมรณบัตร
 2. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากเจ้าพนักงานตำรวจ
 3. ใบรายงานแพทย์ต้นฉบับที่ระบุการรักษา (กรณีเสียชีวิตระหว่างการรักษา)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์
 7. สำเนาตารางกรมธรรม์
 8. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้รับประโยชน์
 9. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

พิจารณาและจ่ายสินไหมภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆเพิ่มเติม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 90 นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

 1. สำเนาใบรับรองแพทย์
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 4. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 5. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

พิจารณาและจ่ายสินไหมภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆเพิ่มเติม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

กรณีผู้เอาประกันไม่เสียชีวิต

 1. หนังสือเรียกร้องสินไหม (ผู้เอาประกันภัย เป็นผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซนต์พยาน) Download (เอกสารแนบ3)
 2. หนังสือให้ความยินยอม / Consent Form (ผู้เอาประกันภัย เป็นผู้ลงนาม) Download (เอกสารแนบ6)
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์
 4. สำเนาประวัติการรักษาตั้งแต่ครั้งแรก-ปัจจุบัน และผลตรวจ Lab/X-Ray/CT/MRI ทั้งหมด
  (ขอถ่ายสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่ทำการรักษา)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน
 7. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 8. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต

เอกสารส่วนผู้เอาประกัน

 1. สำเนาใบมรณบัตร
 2. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
 3. สำเนาประวัติการรักษาตั้งแต่ครั้งแรก-ปัจจุบัน และผลตรวจ Lab/X-Ray/CT/MRI ทั้งหมด
  (ขอถ่ายสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่ทำการรักษา)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาทะเบียนบ้านประทับ“ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
 6. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

เอกสารส่วนผู้รับประโยชน์

 1. หนังสือเรียกร้องสินไหม (ผู้รับประโยชน์ เป็นผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซนต์พยาน)Download (เอกสารแนบ3)
 2. บันทึกขอเป็นผู้รับผลประโยชน์-กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ (ผู้รับประโยชน์ เป็นผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซนต์พยาน) Download (เอกสารแนบ5)
 3. หนังสือให้ความยินยอม / Consent Form (ผู้รับประโยชน์ เป็นผู้ลงนาม) Download (เอกสารแนบ6)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
 6. สำเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นสามี/ภรรยา)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน
 8. สำเนาบัญชีธนาคาร ผู้รับประโยชน์

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

พิจารณาและจ่ายสินไหมภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆเพิ่มเติม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

กรณีผู้เอาประกันไม่เสียชีวิต

 1. หนังสือเรียกร้องสินไหม (ผู้เอาประกันภัย เป็นผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซนต์พยาน) Download (เอกสารแนบ4)
 2. หนังสือให้ความยินยอม / Consent Form (ผู้เอาประกันภัย เป็นผู้ลงนาม) Download (เอกสารแนบ6)
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์
 4. ผลตรวจเนื้อเยื่อจากห้องปฏิบัติการ
 5. สำเนาประวัติการรักษาตั้งแต่ครั้งแรก-ปัจจุบัน และผลตรวจ Lab/X-Ray/CT/MRI ทั้งหมด (ขอถ่ายสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่ทำการรักษา)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน
 8. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 9. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต

เอกสารส่วนผู้เอาประกัน

 1. สำเนาใบมรณบัตร
 2. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
 3. ผลตรวจเนื้อเยื่อจากห้องปฏิบัติการ
 4. สำเนาประวัติการรักษาตั้งแต่ครั้งแรก-ปัจจุบัน และผลตรวจ Lab/X-Ray/CT/MRI ทั้งหมด (ขอถ่ายสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่ทำการรักษา)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาทะเบียนบ้านประทับ“ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
 7. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

เอกสารส่วนผู้รับประโยชน์

 1. หนังสือเรียกร้องสินไหม (ผู้รับประโยชน์ เป็นผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซนต์พยาน)Download (เอกสารแนบ4)
 2. บันทึกขอเป็นผู้รับผลประโยชน์-กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ (ผู้รับประโยชน์ เป็นผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซนต์พยาน) Download (เอกสารแนบ5)
 3. หนังสือให้ความยินยอม / Consent Form (ผู้รับประโยชน์ เป็นผู้ลงนาม) Download (เอกสารแนบ6)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
 6. สำเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นสามี/ภรรยา)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน
 8. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้รับประโยชน์

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

พิจารณาและจ่ายสินไหมภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆเพิ่มเติม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เอกสารส่วนผู้เอาประกัน

 1. สำเนาใบมรณบัตร
 2. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 3. สำเนารายงานประจำวันของตำรวจ ที่ระบุรายละเอียดอุบัติเหตุ
 4. สำเนาชันสูตรพลิกศพ (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาทะเบียนบ้านประทับ“ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
 7. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

เอกสารส่วนผู้รับประโยชน์

 1. หนังสือเรียกร้องสินไหม (ผู้รับประโยชน์ เป็นผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซนต์พยาน)Download (เอกสารแนบ4)
 2. บันทึกขอเป็นผู้รับผลประโยชน์-กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ (ผู้รับประโยชน์ เป็นผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซนต์พยาน) Download (เอกสารแนบ5)
 3. หนังสือให้ความยินยอม / Consent Form (ผู้รับประโยชน์ เป็นผู้ลงนาม) Download (เอกสารแนบ6)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
 6. สำเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นสามี/ภรรยา)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน
 8. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้รับประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ

 1. หนังสือเรียกร้องสินไหม (ผู้เอาประกันภัย เป็นผู้กรอกข้อมูล พร้อมลายเซนต์พยาน) Download (เอกสารแนบ4)
 2. หนังสือให้ความยินยอม / Consent Form (ผู้เอาประกันภัย เป็นผู้ลงนาม) Download (เอกสารแนบ6)
 3. สำเนาใบรับรองแพทย์
 4. สำเนาหนังสือรับรองความพิการ
 5. สำเนารายงานประจำวันของตำรวจ ที่ระบุรายละเอียดอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน
 8. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 9. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

พิจารณาและจ่ายสินไหมภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆเพิ่มเติม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

ช่องทางการติดต่อกับบริษัท / ส่วนสินไหมทดแทน

ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนข้างต้นด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังส่วนสินไหมทดแทน 

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 
ส่วนสินไหมทดแทน 
121/88-89 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-2029200 ต่อ 60-65 และ 51-52
โทรสาร 02-2029268, 02-2029269
CARELINE (Claim Hot Line) 08-4525-1119
หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected] และ [email protected]