แผนประกันผู้ป่วยใน Wealthy Healthy

ความคุ้มครองของแผนประกันผู้ป่วยในนั้น หมายถึงผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็น ผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์

แผนประกัน Wealthy Healthy นี้ มีความพิเศษกว่า Simply Healthy และ Maxi Healthy อยู่ที่ความคุ้มครองที่ครอบคลุมประกันทั้งสองแบบในแผนเดียว นั่นหมายถึง คุณยังได้รับความคุ้มครองแบบผู้ป่วยในที่มีค่าห้อง ค่าการพยาบาล ตามแบบฉบับเช่นเดียวกับ Simply Healthy หากแต่เมื่อมีความรักษาพยาบาลหรือ ค่าใช้จ่ายที่เกินความคุ้มครอง Wealthy Healthy ก็ยังมีส่วนความคุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Coverage) ซึ่งจะช่วยจ่ายส่วนเกินต่างๆ อีกถึง 90% และไม่มีการคิดค่าเสียหายส่วนแรกแต่อย่างใด

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Coverage) คือความแตกต่างที่ทำให้แผนประกัน Wealthy Healthy นี้ ได้รับความนิยมสูงที่สุด และถือว่าให้ความคุ้มค่าทั้งทุนประกันและเบี้ยประกันเป็นอย่างดี ให้คุณได้หมดกังวลแม้จะต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าปกติ

ความคุ้มครองผู้ป่วยใน
ตารางผลประโยชน์WH1500WH2000WH3000WH4000WH6000WH12000
345,000460,000690,000920,0001,380,0002,760,000
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผลประโยชน์
บาทบาทบาทบาทบาทบาท
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน195,000
260,000390,000520,000780,0001,560,000
หมวดที่ 1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 60 วัน1,5002,0003,0004,0006,00012,000
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่าของผลประโยชน์สำหรับค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน3,0004,0006,0008,00012,00024,000
หมวดที่ 2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 15,00020,00030,00040,00060,000120,000
หมวดที่ 3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 60 วัน3755007501,0001,5003,000
หมวดที่ 4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง22,50030,00045,00060,00090,000180,000
หมวดย่อยที่ 4.5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 2 เท่า ของผลประโยชน์หมวดที่ 4.45,00060,00090,000120,000180,000360,000
หมวดที่ 5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่งรวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2
หมวดที่ 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (รวมอยู่ในหมวดที่ 2)3,0004,0006,0008,00012,00024,000
หมวดที่ 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่งรวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2
หมวดที่ 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยรวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2
หมวดที่ 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยรวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2
หมวดที่ 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยรวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2รวมอยู่ในหมวดที่ 2
หมวดที่ 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมอยู่ในหมวดที่ 2)1,5002,0003,0004,0006,00012,000
หมวดที่ 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็กรวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4รวมอยู่ในหมวดที่ 4
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ปี150,000200,000300,000400,000600,0001,200,000
(จ่ายร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน)
- ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง15,00020,00030,00040,00060,000120,000
- ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน เริ่มจากวันที่ 61)1,5002,0003,0004,0006,00012,000
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 2)
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100,000100,000100,000100,000100,000100,000
(คุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 100)
(คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 100)
ผลประโยชน์ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินทั่วโลก (ให้บริการโดย Mondial Assistant)
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินUSD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือเพื่อกลับบ้าน
- บริการเคลื่อนย้ายศพ

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (ซื้อเพิ่มได้)

ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (เลือกซื้อเพิ่มเติม) OPD800OPD1000 OPD1500OPD2000OPD2500OPD3000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง (สูงสุดต่อปี)32,00040,00060,00080,000100,000120,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)8001,0001,5002,0002,5003,000
ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ (สูงสุดต่อปี)8,00010,00015,00020,00025,00030,000
เบี้ยประกันภัยรายปี

คุณสามารถตรวจสอบเบี้ยประกันภัยได้โดยเทียบแผนประกันที่ต้องการ กับอายุของคุณเอง หากมีความประสงค์ซื้อ OPD จะต้องซื้อพร้อมกับความคุ้มครองของ IPD ด้วยทุกครั้ง โดยเปรียบเสมือน IPD คือกรมธรรม์หลักที่ต้องซื้อก่อน โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพ รับชำระเป็นรายปีเท่านั้น

IPD ผู้ป่วยใน เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์

ช่วงอายุ (ปี)WH1500 WH2000WH3000WH4000WH6000WH12000
15 วัน - 5 ปี28,04737,16855,41073,652110,137153,917
6 - 1012,84516,89925,00733,11549,32968,788
11 - 208,28510,81815,88620,95331,08843,249
21 - 356,7658,79112,84516,89925,00734,735
36 - 407,67710,00714,67019,33228,65539,844
41 - 458,28510,81815,88620,95331,08843,249
46 - 509,80512,84518,92625,00737,16851,762
51 - 5511,32614,87221,96629,06143,24960,274
56 - 6012,84516,89925,00733,11549,32968,788
61 - 6515,97021,03731,17241,30661,57585,897
66 - 7022,21829,31343,50157,68986,065120,118
*71 - 75 (เฉพาะต่ออายุ) 31,67641,81062,07982,348122,886171,531
*76 - 85 (เฉพาะต่ออายุ)46,87862,079 92,482122,886 183,693 256,661

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

OPD ผู้ป่วยนอก เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (ซื้อเพิ่ม)

OPD ผู้ป่วยนอกจะต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยในเท่านั้น

 
ช่วงอายุ (ปี)OPD800OPD1000OPD1500OPD2000OPD2500OPD3000
15 วัน - 5 ปี22,51227,61840,38353,14865,91378,678
6 - 1010,00612,27517,94823,62129,29534,968
11 - 206,2537,67211,21814,76318,30921,855
21 - 355,0036,1378,97411,81114,64717,484
36 - 405,7537,05810,32013,58216,84420,107
41 - 456,2537,67211,21814,76318,30921,855
46 - 507,5049,20613,46117,71621,97126,226
51 - 558,75510,74015,70520,66925,63330,597
56 - 6010,00612,27517,94823,62129,29534,968
61 - 6512,507 15,34422,43529,52736,61843,710
66 - 70 17,51021,48131,40941,33751,26661,194
*71 - 85 (เฉพาะต่ออายุ)17,51021,48131,40941,33751,26661,194
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดตลอดชีวิต หมายถึงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • ****ถ้าเป็นโควิด-19 มาก่อนต้องรอ 6 เดือนถึงจะสมัครทำประกันได้นะคะ 
การเริ่มต้นความคุ้มครอง
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัย
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง*
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้

**ผู้มุ่งหวังควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง