Excellency

฿40,026.00฿215,552.00

คุ้มครองสูงถึง 5ล้านบาท สบายใจหายห่วงคุ้มครองครบถ้วน

วิธีนับอายุ กรุณานับให้ครบรอบวันเกิดตามบัตรประชาชน เช่น มีอายุ 60 ปี 11 เดือน 29 วัน ก็ยังถือว่าอายุ 60 จนกว่าจะครบรอบวันเกิด

Age count only on completed of your birth date. For example if you born in July 20th, 1959. (and today is July 10th, 2020) You will age 60 years old. If today is July 25th, 2020, you will count as 61 years old. (Please note that our premium based with age)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

คุ้มครองสูงถึง 5ล้านบาท สบายใจหายห่วงคุ้มครองครบถ้วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

แผนความคุ้มครอง | Coverage

EX 3M, EX 5M

อายุ | Age

15 วัน(days) – 5 ปี(years), 6 – 10 ปี(years), 11 – 20, 21 – 35, 36 – 40, 41 – 45, 46 – 50, 51 – 55, 56 – 60, 61 – 65, 66 – 70

ข้อตกลงคุ้มครอง | Agreement

ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (Individual Health Insurance)

ข้อตกลงคุ้มครอง
• การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาบอันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริงแต่ไม่เกิดผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
• รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การเริ่มต้นความคุ้มครอง
• การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประการที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
• การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
• โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นเป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
• การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อการเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
• การตรวจรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
• การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
• การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
• การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
• การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
• ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ
• กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมข้อแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง**
• แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับคนต่างด้าว
• กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาสูติบัตร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละราย ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย
• ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

** ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความอันเป็นจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้ไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญยาประกันภัยได้

หมายเหตุ
ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท