About Us

Our Story

Thai Health Insurance PLC.

Thai Health Insurance was established in 1979 as one of the first
five health insurance established in the year. As ongoing 42 years of operation, we are developing for well services and standard of insurance.

Currently, the company serves variety of products to match
with needs of the insured, starting from In-Patient (IPD), Out-Patient (OPD), Cancer and many more. We also has been approved by the Office of Insurance Commission (OIC) for Electronics and Online sales transactions.

Through our 42 years, our aims to achieve our customer satisfaction and promise to deliver fairness and trust to our customers still remain. “Thai Health Insurance … Intensive Care”

ประวัติความเป็นมา

เราเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่มีการจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในห้าบริษัทประสุขภาพรายแรกของประเทศ ด้วยระยะเวลากว่า 42 ปี บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึง ด้วยบริการที่ดี และเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก มะเร็ง เป็นต้น รวมถึงได้ขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศเพื่อ ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และการออกกรมธรรม์ประกันภัยจากสำนักงาน คปภ.

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านให้ได้รับบริการที่ดี และเชื่อมั่นได้ว่าตลอดระยะเวลา 42 ปี บริษัทฯ ยังถือ ความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก ให้สมกับคำขวัญที่ว่า อุ่นใจ…ไทยประกันสุขภาพ

Download History Record (Thai)

Over 42 years we aim to serve quality health insurance to our customer.

certificate_online

Certificate for online transaction by Office of Insurance Commission (OIC)

1 Online Sales Transaction (online)
2 Issuing Certify E-Policy