แผนประกันผู้ป่วยใน Excellency

ความคุ้มครองของแผนประกันผู้ป่วยในนั้น หมายถึงผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็น ผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์

Excellency คือที่สุดของความคุ้มครองที่ครบถ้วนไร้กังวล ได้ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในที่สูง รองรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ โดยมีจุดเด่นที่ค่าห้องปกติสูงถึง 15,000 บาทต่อวัน ในแผน 3M หรือ 20,000 บาทต่อวัน ในแผน 5M ทำให้ตัวเลือกห้องหรูในโรงพยาบาล ก็ยังมีประกันคอยช่วยจ่ายได้อย่างสบายใจ

ทั้งนี้ Excellency มีความคุ้มครองค่าห้องจนถึง 60 วันเท่านั้น แต่ข้อดีที่เป็นประโยชน์คือการไม่คิดความรับผิดส่วนแรก และจ่ายความคุ้มครองการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Coverage) เต็มผลประโยชน์ โดยจ่ายร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง

ความคุ้มครองผู้ป่วยใน
ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพ สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ปีExcellency 3M Excellency 5M
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 3,000,0005,000,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)900,0001,200,000
- ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวันไม่เกิน 60 วัน)15,00020,000
- ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดต่อวันไม่เกิน 15 วัน)30,00040,000
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)150,000200,000
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบคนไข้นอก (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)30,00040,000
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาพิเศษ กรณีไมมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่า รักษาพยาบาล)15,00020,000
- ค่าบริการรถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)1,0001,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (ตามจ่ายจริงสูงสุดโรค/ครั้ง)225,000300,000
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาแพทย์ผ่าตัด )22,50030,000
ข้อตกลงคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์
การดูแลโดยแพทย์ (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)225,000300,000
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ (สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 60 วัน)3,7505,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ตลอดชีวิต1,500,0003,000,000
- ความรับผิดส่วนแรก ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษตัวในโรงพยาบาล150,000200,000
ข้อตกลงการบริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง (โดย Allianz Globall Assistance)
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ USD 1,000,000 USD 1,000,000
- บริการเคลื่อนย้ายศพ
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 2)
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง200,000200,000

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (ซื้อเพิ่มได้)

- ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (เลือกซื้อเพิ่มเติม)OPD2000OPD3000
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง (สูงสุดต่อปี)80,000120,000
- ผลประโยชน์ความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)2,0003,000
- ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ (สูงสุดต่อปี)20,00030,000
เบี้ยประกันภัยรายปี

คุณสามารถตรวจสอบเบี้ยประกันภัยได้โดยเทียบแผนประกันที่ต้องการ กับอายุของคุณเอง หากมีความประสงค์ซื้อ OPD จะต้องซื้อพร้อมกับความคุ้มครองของ IPD ด้วยทุกครั้ง โดยเปรียบเสมือน IPD คือกรมธรรม์หลักที่ต้องซื้อก่อน โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพ รับชำระเป็นรายปีเท่านั้น

IPD ผู้ป่วยใน เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์

Age (Years)Excellency 3MExcellency 5M
15 Days - 5 Years176,248215,552
6 - 1078,94696,414
11 - 2049,75660,673
21 - 3540,02648,759
36 - 4045,86355,907
41 - 4549,75660,673
46 - 5059,48672,587
51 - 5569,21684,501
56 - 6078,94696,414
61 - 6598,574120,410
66 - 70 137,832168,401
*71 - 75 (Renew only)196,886240,555
*76 - 85 (Renew only)294,188359,694

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

OPD ผู้ป่วยนอก เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (ซื้อเพิ่ม)

OPD ผู้ป่วยนอกจะต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยในเท่านั้น

 
Age (Years)OPD 2000OPD 3000
15 Days - 5 Years53,14878,678
6-10 23,62134,968
11-20 14,76321,855
21-35 11,81117,484
36-40 13,58220,107
41-45 14,76321,855
46-50 17,71626,226
51-55 20,66930,597
56-60 23,62134,968
61-65 29,52743,710
*66-85 (Renew only)41,33761,194
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • ****ถ้าเป็นโควิด-19 มาก่อนต้องรอ 6 เดือนถึงจะสมัครทำประกันได้นะคะ 
การเริ่มต้นความคุ้มครอง
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัย
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง*
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้