ความคุ้มครอง

แผนคุ้มครองCH500CH1000 CH1500CH2000CH3000 CH4000
ข้อตกลงชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
ชดเชยรายได้รายวัน ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 50010001500200030004000
ชดเชยรายได้รายวันทวีคูณระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) 100020003000400060008000
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100002000030000400006000080000

ค่าเบี้ยประกัน

อายุ (ปี)CH500CH1000CH1500CH2000CH3000CH4000
21-601,6003,2004,8006,4009,60012,800
*61-653,2006,4009,60012,80019,20025,600

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

หมายเหตุ
 • เบี้่ยประกันภัยนี้ใช้สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 21ถึง 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้าสูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครอง
 • การคุ้มครองจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง เมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับ
Exclusions
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • อาหารเป็นพิษ
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบ
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง**
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล