แผนประกันผู้ป่วยใน Maxi Healthy

ความคุ้มครองของแผนประกันผู้ป่วยในนั้น หมายถึงผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็น ผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์

แผนประกัน Maxi Healthy นี้ มีความแตกต่างจากทั้งสองแผนอย่าง Simply Healthy และ Maxi Healthy ในเฉพาะเรื่องของการมีค่าความรับผิดส่วนแรกเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งนั่นหมายความว่า เมื่อคุณได้เข้ารับการรักษาตัวผู้ป่วยในแล้วนั่น คุณจะมีภาระจ่ายค่าความรับผิดส่วนแรก และส่วนเกินสิทธิ์จากการเคลมสินไหม

ถึงแม้ Maxi Healthy จะมีค่าความรับผิดส่วนแรก แต่ความคุ้มครองการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Coverage) นั่นให้ความคุ้มครองที่สูงในเบี้ยประกันที่ต่ำ ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพอื่นอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์อันไม่คาดฝันด้วยเบี้ยที่ไม่แพงมากนัก

กรมธรรม์นี้มีความซับซ้อนของเงื่อนไขมากกว่าประเภทอื่น เช่น การจ่ายค่าห้อง หากคุณถือกรมธรรม์นี้เป็นเล่มที่สอง การจ่ายค่าห้องจะนับให้เฉพาะค่าห้องตั้งแต่วันที่ 61 เท่านั้น (ส่วนค่าห้องที่ก่อน 61 วัน ต้องนำไปเคลมกับกรมธรรม์แรก)

ค่ารักษาพยาบาลของ Maxi Healthy นั่นเป็นชนิดที่จำกัดทุนต่อโรคต่อปีและตลอดชีวิต ซึ่งหมายถึงหากคุณซื้อ MC1500 ที่ได้รับวงเงินความคุ้มครอง 150,000 บาท หากคุณเคลมด้วยโรคใดโรคหนึ่งแล้ว วงเงินสำหรับโรคนั้น จะลดลงตลอดชีวิต เช่น เคลมไป 50,000 สำหรับปีกรมธรรม์สำหรับโรคนั้น ปีถัดมา คุณจะเหลือ 100,000 บาท หากเคลมโรคเดิม แต่โรคอื่นๆนั้นจะต้องไม่เกินวงเงินทั้งปีที 150,000 บาท

ความคุ้มครองผู้ป่วยใน
ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพ สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ปีMC1500MC2000MC3000MC4000MC6000MC12000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ตลอดชีวต150,000200,000300,000400,000600,0001,200,000
- ความรับผิดส่วนแรก ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล จ่ายร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายทีคุ้มครอง เฉพาะส่วนทีเกินความรับผิดส่วนแรกชอบเอง15,00020,00030,00040,00060,000120,000
- ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน เริ่มจากวันที่ 61)1,5002,0003,0004,0006,00012,000
ข้อตกลงการบริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง (โดย Allianz Globall Assistance)
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินUSD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ""""""
- บริการเคลื่อนย้ายศพ""""""
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 2)
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (ซื้อเพิ่มได้)

ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (เลือกซื้อเพิ่มเติม) OPD800OPD1000 OPD1500OPD2000OPD2500OPD3000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง (สูงสุดต่อปี)32,00040,00060,00080,000100,000120,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)8001,0001,5002,0002,5003,000
ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ (สูงสุดต่อปี)8,00010,00015,00020,00025,00030,000
เบี้ยประกันภัยรายปี

คุณสามารถตรวจสอบเบี้ยประกันภัยได้โดยเทียบแผนประกันที่ต้องการ กับอายุของคุณเอง หากมีความประสงค์ซื้อ OPD จะต้องซื้อพร้อมกับความคุ้มครองของ IPD ด้วยทุกครั้ง โดยเปรียบเสมือน IPD คือกรมธรรม์หลักที่ต้องซื้อก่อน โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพ รับชำระเป็นรายปีเท่านั้น

IPD ผู้ป่วยใน เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์

ช่วงอายุ (ปี)MC1500MC2000MC3000MC4000MC6000MC12000
15 วัน - 5 ปี9,45712,38118,23024,07835,77649,812
6 - 104,5835,883 8,48211,08216,28022,519
11 - 203,1213,9335,5587,18210,43214,331
21 - 352,6343,2834,583 5,8838,48211,601
36 - 402,9263,6735,1686,6639,65213,239
41 - 453,1213,9335,5587,18210,43214,331
46 - 503,6084,5836,5338,48212,38117,060
51 - 554,0965,2337,5079,78214,33119,789
56 - 604,5835,8838,48211,08216,28022,519
61 - 655,6427,26610,51613,76520,26328,061
66 - 70 7,75910,03414,58319,13228,22939,147
*71 - 75 (เฉพาะต่ออายุ)11,02014,26920,76727,26640,26355,859
*76 - 85 (เฉพาะต่ออายุ)15,89420,76730,515 40,26359,75883,152

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

OPD ผู้ป่วยนอก เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (ซื้อเพิ่ม)

OPD ผู้ป่วยนอกจะต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยในเท่านั้น

 
ช่วงอายุ (ปี)OPD800OPD1000OPD1500OPD2000OPD2500OPD3000
15 วัน - 5 ปี22,51227,61840,38353,14865,91378,678
6 - 1010,00612,27517,94823,62129,29534,968
11 - 206,2537,67211,21814,76318,30921,855
21 - 355,0036,1378,97411,81114,64717,484
36 - 405,7537,05810,32013,58216,84420,107
41 - 456,2537,67211,21814,76318,30921,855
46 - 507,5049,20613,46117,71621,97126,226
51 - 558,75510,74015,70520,66925,63330,597
56 - 6010,006 12,27517,94823,62129,29534,968
61 - 6512,50715,34422,43529,52736,61843,710
*66 - 85 (ต่่ออายุเท่านั้น)17,51021,48131,40941,33751,26661,194
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 85 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • ****ถ้าเป็นโควิด-19 มาก่อนต้องรอ 6 เดือนถึงจะสมัครทำประกันได้นะคะ 
การเริ่มต้นความคุ้มครอง
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัย
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง*
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้

**ผู้มุ่งหวังควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง