sawad x thaihealth

แผนประกันชดเชยรายได้

ความคุ้มครองง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

คุ้มครองตามจำนวนวันกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยวันละ 150 บาท

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 15,000 บาท

เบี้ยอายุ 21-60 ปี เพียง 500 บาท

คุ้มครองตามจำนวนวันกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยวันละ 300 บาท

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 30,000 บาท

เบี้ยอายุ 21-60 ปี เพียง 1,000 บาท

ประกันภัยชดเชยรายได้ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้รับความคุ้มครองเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน โดยจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ต่อวัน ตลอดระยะเวลาที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน สำหรับห้องผู้ป่วยปกติ และ สูงสุดไม่เกิน 15 วัน สำหรับห้องผู้ป่วยหนัก รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน

ตารางผลประโยชน์

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง/จำนวนเงินผลประโยชน์ต่อวัน (บาท)CH150SCH300S
ชดเชยรายได้รายวัน ผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)150300
ชดเชยรายได้รายวัน ผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)300600
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) กรณีเสียชีวิต15,00030,000
เบี้ยประกันภัยรายปี
เบี้ยประกันภัย อายุ 21-60 ปี5001,000
*เบี้ยประกันภัย อายุ 61-65 ปี (เฉพาะต่ออายุ)1,0002,000

เบี้ยประกันภัยต่อคน – วิธีนับอายุ ให้นับจนครบรอบวันเกิด นับเป็น 1 ปี หากยังไม่ครบรอบวันเกิด ยังไม่ถือว่าครบ 1 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญที่นี่
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยมาตราฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุสำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 21 จนถึง 60 ปี ต่ออายุได้จนถึงอายุ 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง
 • กรณีอุบัติเหตุ ความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้
 • กรณีเจ็บป่วย ความคุ้มครองเริ่มต้นหลังจากผ่านระยะเวลารอคอย 30 วัน ยกเว้น 8 โรคดังต่อไปนี้ (มีระยะเวลารอคอย 120 วัน)
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ เป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชะลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต โรคทางจิตเวช
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • อาหารเป็นพิษ
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบ
 • ช่องทางออนไลน์ : กรอกใบคําขอเอาประกันภัย พร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคําขอ
 • แนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกัน โดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
 • บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลของบริษัท

* คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/Warning of Office of Insurance Commission
ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะมีผลให้สัญญานี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 865/Please answer truthfully to all the questions. If the Insured conceals any facts or declares false statement, will result in voidable of the insurance policy in accordance with The Civil and Commercial Code, Section 865.