รายงานสถานนะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อความมั่นใจถึงผลประกอบการที่มีความมั่นคงสูง และสามากรถดำรงความเพียงพอต่อเงินกองทุนได้เป็นอย่างดี

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559