รายงานสถานนะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อความมั่นใจถึงผลประกอบการที่มีความมั่นคงสูง และสามากรถดำรงความเพียงพอต่อเงินกองทุนได้เป็นอย่างดี