เรียน ลูกค้าคนสำคัญของเรา

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทได้มีเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ในความครอบครองของบริษัทก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ

ดังนั้น เพื่อแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับลูกค้า)  ซึ่งบริษัทขอให้ท่านโปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ท่านสามารถขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อบริษัท หรืออีเมล [email protected] อย่างไรก็ดี การที่ท่านเลือกที่จะถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณีอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับท่าน หรือต่อการให้บริการของเราต่อท่าน หรือต่อการตอบสนองต่อข้อร้องขออื่น ๆ ของท่านได้ เช่น บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำขอจากท่าน บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และหากบริษัทไม่ได้รับการติดต่อจากท่านก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บริษัทขอเรียนใช้โอกาสนี้แจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)