ประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ 

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงให้ความคุ้มครอง 6 โรคร้าย ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงเมื่อเป็นโรคร้ายแรง และต้องการได้รับความคุ้มครองในโรคเหล่านี้ โดยลักษณะโรคเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะถึงแก่ชีวิต ดั่งเช่น โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invaasive Cancer) ซึ่งมีการลุกลามลึกเกินกว่าชั้นรอง หรือกระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือไปยังอวัยวะอื่นๆ

แต่ถ้าคุณกำลังมองหาความคุ้มครองเฉพาะมะเร็งตั้งแต่ขั้นต้น กรุณาดูแผนประกันมะเร็งได้ที่นี่ (Cancer Safety)

ความแตกต่างระหวา่งแผนประกันภัยมะเร็ง กับแผนประกันภัยโรคร้ายแรงนี้ จึงอยู่ที่ระดับความรุนแรงเมื่อพบโรค (เช่น การเป็นมะเร็งใน Stage แรก) โดยในแผนประกันภัยมะเร็ง จะสามารถคุ้มครองตั้งแต่การตรวจพบใน Stage แรก แต่ถ้าในแผนโรคร้ายแรงนี้จะจ่ายเมื่ออยู่ในระยะลุกลามแล้วเท่านั้น

ความคุ้มครอง (คุ้มครอง 1 ปี) 
ความคุ้มครอง 6 โรคร้าย
CI
โรคมะเร็งระยะลุกลาม
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
ภาวะโคม่า
ตับวาย
โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
100,000 บาท
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 100,000 บาท
เบี้ยประกันภัย (บาท) 
แผนประกัน
CI
ช่วงอายุ (ปี)เบี้ยประกันภัย (บาท)
20 - 40850
41 - 501,500
51 - 652,150

ดาวน์โหลดใบคำขอ

ดาวน์โหลดข้อตกลงคุ้มครอง และเงื่อนไขการทำประกัน

หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยมาตราฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุสำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 20 จนถึง 65 ปี 
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • ภาวะโคม่า
 • ตับวาย
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย 
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 

รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การเริ่มต้นความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง
 • การปรากฎ หรือทราบอาการ หรือได้รับการวินิจฉัยของโรคร้ายแรงใดๆเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับเป็นครั้งแรก (เว้นแต่การเป็นโรคร้ายแรงนั้นเกิดจากอุบัติเหตุ)
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • การบาดเจ็บหรือการเจ้บป่วยใดๆ ที่เป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน (Pre-existing Condition)
 • ความผิดปกติหรือโรคทางพันธุกรรม
 • ผลจากการติดยาเสพติดให้โทษ
 • โรคติดเชื้อไวรัส HIV โรคเอดส์ (AIDS) 
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบ
 • ช่องทางออนไลน์ : กรอกใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง พร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคําขอและลงนามรับรอง
 • แนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์แนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรพร้อมสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกัน โดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได
 • บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับต่อ อายผู้เอาประกันภัยแตละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางของบริษัท