• (+66) 02 202 9200
 • buy@thaihealth.co.th
Cancer | Thai Health Insurance

ประกันภัยมะเร็ง

เจอ จ่าย จบ

ทุนประกัน 100,000 200,000 400,000 600,000
อายุ เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
1-35
499 999 1,999 2,999
36-40
749 1,499 2,999 4,499
41-45
999 1,999 3,999 5,499
46-50
1,249 2,499 4,999 7,499
51-55
1,499 2,499 5,999 8,499

เคลมได้ทุกระยะ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

แบบความคุ้มครอง

...

เจอ จ่าย จบ

แผนประกันภัยมะเร็งนี้เป็นแบบ เจอ จ่าย จบ ตามทุนของประกันทันทีเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งทุกระยะ หมดห่วงทันทีได้รับเงินก้อนเร็ว ก็รักษาได้เร็ว

คุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ไม่ต้องเป็นหนักระยะสุดท้ายถึงได้เงินครบจำนวน เพียงแค่ระยะแรกก็สามารถที่จะเคลมภายใต้กรมธรรม์นี้ได้ทันทีทั้งก้อน เจอไวรักษาก่อนมีโอกาสหายสูง

...

เบี้ยประกัน

ทุนประกัน 100,000 200,000 400,000 600,000
อายุ เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
1-35
499 999 1,999 2,999
36-40
749 1,499 2,999 4,499
41-45
999 1,999 3,999 5,499
46-50
1,249 2,499 4,999 7,499
51-55
1,499 2,499 5,999 8,499
51-55
1,499 2,499 5,999 8,499
51-55
1,499 2,499 5,999 8,499

รายละเอียดแผนประกัน

 • เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันอายุ 1-70 ปี
 • ระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
 • การขอวีซ่าไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป-เชงเก้น ต้องมีผลประโยชน์ค่ารักษา พยาบาลขั้นต่ำ 1,500,000 บาท (กรุณาเลือก Business Class หรือ First Class เท่านั้น)
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • การเริ่มต้นความคุ้มครอง : เริ่มต้นเมื่อผู้เอาประกันภัยเริ่มออกเดินทางจากที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานประจำในประเทศไทยเพื่อเดินทาง
 • การสิ้นสุดความคุ้มครอง : เมื่อผู้เอาประกันภัยได้กลับสู่ที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานประจำในประเทศไทย หรือวันสิ้นสุดการประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่แล้ว
 • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • การทำแท้ง การแท้งลูก การมีครรภ์ การคลอดบุตร
 • การเล่นกีฬาอันตราย
 • ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • ช่องทางออนไลน์ : สมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ >> กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน >> รอรับกรมธรรม์และใบรับชำระเบี้ยทางอีเมล
 • ช่องทางอีเมล หรือ แฟกซ์ : กรอกใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง >> นำส่งใบคำขอเอาประกันภัยและหลักฐานการชำระเงิน มาที่ email : travel@thaihealth.co.th or Fax : 02 642 3132 >> รอรับกรมธรรม์และใบรับชำระเบี้ยทางอีเมล
  • * ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางของบริษัท
   * ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
   ** ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน