Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/include/foot.php on line 2 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/include/foot.php on line 3
 
 
Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/include/product_menu.php on line 28 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/include/product_menu.php on line 29 Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/include/product_menu.php on line 90 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/include/product_menu.php on line 91
 
Notice: Use of undefined constant geo - assumed 'geo' in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 52 Notice: Undefined index: geo in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 52 Notice: Use of undefined constant sex - assumed 'sex' in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 53 Notice: Undefined index: sex in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 53 Notice: Use of undefined constant cDate - assumed 'cDate' in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 54 Notice: Undefined index: cDate in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 54 Notice: Use of undefined constant cMonth - assumed 'cMonth' in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 55 Notice: Undefined index: cMonth in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 55 Notice: Use of undefined constant cYear - assumed 'cYear' in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 56 Notice: Undefined index: cYear in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 56 Notice: Use of undefined constant Minorsel - assumed 'Minorsel' in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 57 Notice: Undefined index: Minorsel in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 57 Notice: Use of undefined constant opd - assumed 'opd' in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 58 Notice: Undefined index: opd in /var/www/vhosts/thaihealth.co.th/httpdocs/Register/RegisStep0_agreement.php on line 58

 
ข้อตกลงคุ้มครอง
• การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
• รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การเริ่มต้นความคุ้มครอง
• การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
• การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
• โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
• การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
• การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
• การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
• การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
• การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
• การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
• ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ
• กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
• แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
• กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
**ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

หมายเหตุ
ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท