image
 
จำนวนเงินผลประโยชน์
 
ข้อตกลงคุ้มครอง
MC 1500
MC 2000
MC 3000
MC 4000
MC 6000
MC 12000
  ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ปี

150,000

200,000

300,000

400,000

600,000

1,200,000

 

ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ตลอดชีวิต 150,000 200,000 300,000 400,000 600,000 1,200,000
- จ่ายร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง เฉพาะส่วนที่เกินความรับผิดส่วนแรก            
- ความรับผิดส่วนแรก ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องรับผิดชอบเอง 15,000 20,000 30,000 40,000 60,000 120,000
- ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน) 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000
- เริ่มจากวันแรก ในกรณีที่ไม่มีประกันภัยสุขภาพอื่นร่วม            
- เริ่มจากวันที่ 61 ในกรณีที่มีประกันภัยสุขภาพอื่นร่วม            
 

ข้อตกลงการบริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง (โดย Mondial Assistance

- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD
1,000,000
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ
- บริการเคลื่อนย้ายศพ
 

ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 2)

- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
 

เบี้ยประกันภัยรายปี รวมค่าอากร (บาท)

ผู้ป่วยใน

ช่วงอายุ (ปี)

MC 1500
MC 2000
MC 3000
MC 4000
MC 6000
MC 12000
15 วัน - 5
9,457 12,381 18,230 24,078 35,776 49,812
6 - 10
4,583 5,883 8,482 11,082 16,280 22,519
11 - 20
3,121 3,933 5,558 7,182 10,432 14,331
21 - 35
2,634 3,283 4,583 5,883 8,482 11,601
36 - 40
2,926 3,673 5,168 6,663 9,652 13,239
41 - 45
3,121 3,933 5,558 7,182 10,432 14,331
46 - 50
3,608 4,583 6,533 8,482 12,381 17,060
51 - 55
4,096 5,233 7,507 9,782 14,331 19,789
56 - 60
4,583 5,883 8,482 11,082 16,280 22,519
61 - 65
5,642 7,266 10,516 13,765 20,263 28,061
*66 - 70
7,759 10,034 14,583 19,132 28,229 39,147
*71 - 75
11,020 14,269 20,767 27,266 40,263 55,859
*76 - 80
15,894 20,767 30,515 40,263 59,758 83,152

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

           

ผู้ป่วยนอก

ช่วงอายุ (ปี)

OPD 800
OPD 1000
OPD 1500
OPD 2000
OPD 2500
OPD
3000
15 วัน - 5
22,512 27,618 40,383 53,148 65,913 78,678
6 - 10
10,006 12,275 17,948 23,621 29,295 34,968
11 - 20
6,253 7,672 11,218 14,763 18,309 21,855
21 - 35
5,003 6,137 8,974 11,811 14,647 17,484
36 - 40
5,753 7,058 10,320 13,582 16,844 20,107
41 - 45
6,253 7,672 11,218 14,763 18,309 21,855
46 - 50
7,504 9,206 13,461 17,716 21,971 26,226
51 - 55
8,755 10,740 15,705 20,669 25,633 30,597
56 - 60
10,006 12,275 17,948 23,621 29,295 34,968
61 - 65
12,507 15,344 22,435 29,527 36,618 43,710
*66 - 70
17,510 21,481 31,409 41,337 51,266 61,194

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

           

หมายเหตุ  
 

1. เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
2. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์
3. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
5. ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า

 
 
ข้อตกลงคุ้มครอง  
  • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
• รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 
 
การเริ่มต้นความคุ้มครอง  
  • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
• การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
 
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  
  • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
• การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
• การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
• การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
• การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
• การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
• การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
• ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 
 
การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ  
  • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
• แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
• กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย
 
 

* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
**ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

หมายเหตุ
ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท

 
แนะนำติชม
pix pix pix pix pix pix
ติดต่อเรา

สินไหม , Care Line : 084-525-1119
/ อีเมล์ : care@thaihealth.co.th
การตลาด, Buy Line : 084-525-1110
/ อีเมล์ : buy@thaihealth.co.th
สายรถประจำทางที่ผ่าน : 73, 73 ก, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 529
รถใต้ดิน MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรม