image
 
ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
  ข้อตกลงชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
CH500
CH1000
CH1500
CH2000
CH3000
CH4000
 
ชดเชยรายได้รายวัน ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

500

1,000

1,500

2,000

3,000

4,000
 
ชดเชยรายได้รายวันทวีคูณ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
1,000
2,000
3,000
4,000
6,000
8,000
 
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
 
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
10,000
20,000
30,000
40,000
60,000
80,000
   
 
เบี้ยประกันภัยรายปี
 
อัตราเบี้ยประกันภัย
ช่วงอายุ (ปี)
CH500
CH1000
CH1500
CH2000
CH3000
CH4000
21 - 60
1,600
3,200
4,800
6,400
9,600
12,800
* 61 - 65 (กรณีต่ออายุเท่านั้น)
3,200
6,400
9,600
12,800
19,200
25,600

หมายเหตุ  
 

1. เบี้่ยประักันภัยนี้ใช้สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น
2. เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
3. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 21ถึง 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปี
4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้าสูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน

 

ข้อตกลงคุ้มครอง  
  • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยใน
• รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 

การเริ่มต้นความคุ้มครอง  
  • การคุ้มครองจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง เมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
• การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับ
 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  
  • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัย
มีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
• การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
• การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
• การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
• การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
• การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
• การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
• อาหารเป็นพิษ
• ข้อยกเว้นความคุ้มครองอ??น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 

การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ  
  • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
พร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง**
• แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย
 

*ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

**ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญ ประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้

หมายเหตุ
ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

แนะนำติชม
pix pix pix pix pix pix
ติดต่อเรา

สินไหม , Care Line : 084-525-1119
/ อีเมล์ : care@thaihealth.co.th
การตลาด, Buy Line : 084-525-1110
/ อีเมล์ : buy@thaihealth.co.th
สายรถประจำทางที่ผ่าน : 73, 73 ก, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 529
รถใต้ดิน MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรม