สมัครออนไลน์ (Apply Online)
  • ข้อมูลผู้เอาประกันและเลือกแผนประกันภัย
    Insured Info and Select Plan
  • ชำระเงิน
    Payment

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง (Travel Accident and Health Insurance)
ผู้ขอเอาประกันภัย
Proposer
*
ชื่อ
First name
* นามสกุล
Last name
*
วันเกิด
Birth Day
* อายุ
Age
*
สำหรับผู้เอาประกันอายุ 1-70 ปี เท่านั้น
For insured person between 1-70 years of age only
เลขที่พาสปอร์ต
Passport No.
*
อัพโหลด บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
Upload ID Card / Passport
* (pdf,jpg,png ขนาดไม่เกิน 1 MB)
กรุณา อัพโหลด หนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน ของท่าน
Please upload your Passport / ID Card
ที่อยู่
Home Address
*
จังหวัด
Province
* อำเภอ
District
*
ตำบล
Sub District
* รหัสไปรษณีย์
Zipcode
*
โทรศัพท์
Tel.
* อีเมล์
Email
*
ประเทศปลายทาง
Destination country
* หากเดินทางหลายประเทศโปรดระบุ "Worldwide"
For multiple countries please select "Worldwide"
เดินทางเริ่มวันที่
Departure date
* สิ้นสุดวันที่
Return Date
*
จำนวนวันเดินทาง
Number of Days
วัน / Day *
ระยะเวลาการเดินทางต่างประทศสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
The Period of each overseas trip does not exceed 180 days
ชื่อผู้รับผลประโยชน์
First Name of Beneficiary
* นามสกุล
Last name
*
ความสัมพันธ์
Relationship
*
ตัวแทน/นายหน้า
Agent/Broker (ถ้ามี/If any)
เบอร์โทรศัพท์
(ตัวแทน/นายหน้า)
Agent's/Broker's Tel
 
แผนประกันที่ต้องการ / Insurance plan.
* การขอวีซ่าไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป-เชงเก้นต้องมีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 1,500,000 บาท
Minimum medical expenses for applying VISA to European Union-Schengen destination is 1,500,000 baht.
ความคุ้มครอง
Coverage
Economy
Class
Premium
Class
Business
Class
First
Class
เบี้ยประกันภัย
Premium
กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประมวลผลเบี้ยประกันค่ะ
Please provide complete information to process insurance
การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน สูงสุด 20 วัน
Cash Benefit during Hospital Confinement per Day, Maximum 20 Days
500
1,000
1,500
2,000
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
Medical Expenses Each Accident/Injury
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ
Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight, or Total Permanent Disability, due to Accident
250,000
500,000
1,000,000
1,000,000
การบริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางโดย Allianz Global Assistance
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ
- บริการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศ
Worldwide Emergency Assistance Service Provided by Allianz Global Assistance
- Emergency Medical Evacuation
- Medical Repatriation
- Repatriation of Mortal Remains
USD 1,000,000
   
   ท่านต้องการได้รับกรมธรรม์อย่างไร : ทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์ (บริษัทจะส่งกรมธรรม์ให้ตามที่อยู่ของท่านในประเทศไทยเท่านั้น)

   How do you want to get a policy?   By Email        By Mail (We will send the policy to your address in Thailand only.)
   
          
แนะนำติชม
pix pix pix pix pix pix
ติดต่อเรา

สินไหม , Care Line : 084-525-1119
/ อีเมล์ : care@thaihealth.co.th
การตลาด, Buy Line : 084-525-1110
/ อีเมล์ : buy@thaihealth.co.th
สายรถประจำทางที่ผ่าน : 73, 73 ก, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 529
รถใต้ดิน MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรม