image
ปัจจุบัน "ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง" ของบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
สามารถใช้ประกอบการยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศยุโรป หรือ เช็งเก้น ได้แล้วทุกประเทศ

 
ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
 
แผนความคุ้มครอง
Economy Class

Premium Class

Business Class
First
Class
 
1. การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน
สูงสุด 20 วัน
500
1,000
1,500
2,000
 
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

 
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
250,000
500,000
1,000,000
1,000,000
 
4. การบริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางโดย AGA Services
USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000
  - บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ
- บริการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศ
       
         
 

เบี้ยประกันภัยต่อคน รวมค่าอากรและภาษี (บาท)

ระยะเวลาประกันภัย (วัน)
Economy Class Premium Class Business Class First
Class
1 - 4
150 280 430 520
5 - 6
240 440 680 830
7 - 8
300 540 840 1,030
9 - 10
360 630 960 1,170
11 - 14
430 750 1,130 1,380
15 - 21
520 910 1,390 1,700
22 - 31
670 1,160 1,750 2,140
32 - 60
970 1,660 2,490 3,030
61 - 90
1,260 2,140 3,210 3,910

หมายเหตุ  
 

1. เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันอายุ 1 -70 ปี
2. สามารถขยายระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
3. การขอวีซ่าไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป-เชงเก้น ต้องมีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 1,500,000 บาท

 

ความคุ้มครอง  
 

- คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- ได้รับการรับรองในการขอวีซ่าจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป-เชงเก้น
- บริการจ่ายสินไหมตรงไปที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง
โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบและได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อน

 

การเริ่มต้นความคุ้มครอง  
 

เริ่มต้นเมื่อผู้เอาประกันภัยเริ่มออกเดินทางจากที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานประจำในประเทศไทยเพื่อเดินทาง

 

การสิ้นสุดความคุ้มครอง  
 

เมื่อผู้เอาประกันภันได้กลับสู่ทีพักอาศัยหรือสถานที่ทำงานประจำในประเทศไทย หรือวันสิ้นสุดการประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  
 

- ไม่คุ้มครองสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่แล้ว
- การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง
- การทำแท้ง การแท้งลูก การมีครรภ์ การคลอดบุตร
- การเล่นกีฬาอันตราย
- การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ
- ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
- ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

 

การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ          
 

- กรอกใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง และลงนามรับรอง
- แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชน
- นำส่งใบคำขอเอาประกันภัยและเอกสารประกอบผ่านทางแฟกซ์หรือทางอีเมลล์มายังบริษัท

 

หมายเหตุ  
 

ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบ
เพื่อการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตาม
คำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตาม
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางของบริษัท

 

 

แนะนำติชม
pix pix pix pix pix pix
ติดต่อเรา

สินไหม , Care Line : 084-525-1119
/ อีเมล์ : care@thaihealth.co.th
การตลาด, Buy Line : 084-525-1110
/ อีเมล์ : buy@thaihealth.co.th
สายรถประจำทางที่ผ่าน : 73, 73 ก, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 529
รถใต้ดิน MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรม